V. Prečan: Doprovodný text k seznamu

Vilém Prečan: Doprovodný text a vysvětlivky k seznamu

(PREČAN, Vilém. Doprovodný text a vysvětlivky k seznamu. Acta: čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, 1987, roč. 1., č. 3-4, s. 88-91.)

Výše otištěný seznam obsahuje údaje o celkem 367 titulech (EP 001- EP 367), jež tvoří soubor Edice Petlice od jejího vzniku do konce roku 1987. Popis každé knihy začíná řádkou s pořadovým číslem. (O číslování bude ještě řeč ke konci těchto vysvětlivek.)

I.

Údaje o každém titulu začínají bibliografickým záznamem samizdatového vydání. Tento záznam (s eventuálními doplňky a anotací) se tiskne větším typem písma. Pro bibliografické zpracování byla použita samizdatová vydání (nebo rukopisy a opisy), jež jsou k dispozici ve sbírkách CSDS. Pokud se použilo jiné předlohy ze sbírek ČSDS než původního petličního vydání, upozorňuje se na to v anotaci. Tituly označené v první řádce před pořadovým číslem jednou nebo třemi hvězdičkami (*EP, ***EP), nejsou ve sbírkách ČSDS k dispozici v žádné formě; údaje o nich byly získány od Ludvíka Vaculíka, ve výjimečných případech přímo od autorů. U údajů označených jednou hvězdičkou (*EP) se podařilo získat kompletní popis. Tři hvězdičky před pořadovým číslem (***EP) znamenají, že se ani Ludvíku Vaculíkovi nepodařilo zjistit víc než autora a titul.

Tituly Edice Petlice, jež byly zveřejněny ve spolupráci s edicí KVART, anebo převzaty od edice KVART, jsou v první řádce za pořadovým číslem označeny zkratkou KV (EP ... /KV).

V několika případech se uvádějí dva bibliografické záznamy rozdílných samizdatových vydání téhož díla, a to tehdy, existují-li dvojí odlišná "petliční" vydání, anebo když autor sám pořídil dvojí samizdatové vydání, na něž jsme chtěli z těch či oněch důvodů upozornit (např. další opravené vydání, vydání sešitové, v jiném formátu, s ilustracemi apod.).

Při bibliografickém zpracování se postupovalo podle běžných zásad bibliografického popisu s přihlédnutím ke zvláštnostem, jež vyplývají ze zpracovávaných samizdatových předloh. Drobné odchylky od mezinárodních pravidel, které jsme v daném případě považovali za účelné (například neomezit záhlaví v případě sborníků apod. jen na jedno slovo), budou snad bibliografové posuzovat shovívavě.

Vycházelo se z publikace jako celku, nikoli jen z údajů uvedených na titulní stránce; důležité pro popis byly zejména poznámky na rubu titulní stránky, kde se v "petličním" vydání obvykle uvádějí: (1) vročení publikace, tj. datum, kdy byl samizdatový opis pořízen, a dále (2) údaj o autorském právu, resp. tzv. copyrightová formulka, typická pro zveřejnění v EP. Autoři vydávající v EP považují za podstatné uvádět - obvykle na titulní stránce - datum vzniku rukopisu, jestliže se odlišovalo od data zveřejnění opisu v Edici Petlici. (To platí takřka obecně pro celé samizdatové vydávání.) Tento úzus jsme důsledně respektovali. Datum vzniku díla se uvádí v tzv. titulovém poli (první část popisu před lomenou čarou - /) v kulaté závorce za titulem (nebo podtitulem), a to tehdy, jestliže se liší od data uvedeného v impresu, jež označuje rok zveřejnění díla.

Místo vydání se v knížkách EP zřídkakdy uvádí. Proto začíná impresum v bibliografickém záznamu zpravidla zkratkou "S.l." (sine loco), tj. bez místa vydání. Nakladatel přirozeně chybí také; po dvojtečce následuje tedy až datum "vydání" (tj. zveřejnění) převzaté z knihy, anebo ze soupisu ověřeného Ludvíkem Vaculíkem.

V poli věnovaném fyzickému popisu se za počtem stran uvádí formát publikace: většinou je to A5 (140 x 210 mm s odchylkami danými technikou vazby), řídčeji A4 (210 x 297 mm); "kvart." je označení pro formát vzniklý zkrácením listu A4 na čtverec: formát takto označený má obvykle rozměr 210 mm x 200-210 mm. Rozměry jiných formátů se uvádějí přímo. "Il." je zkratka pro ilustrace, ať už jde o fotografie, portrét autora, linoryty nebo ilustrace jiného druhu. Jméno eventuálně uvedené za "il." v hranaté závorce je jméno autora ilustrace, fotopřílohy apod.

Další údaje charakteristické pro samizdatová vydání, tj. druh vazby, podpis autora, sestavovatele či vydavatele a další podrobnosti o technickém vybavení každého jednotlivého titulu neuvádíme (v katalogizačním popisu ČSDS jsou však zachyceny). Vesměs šlo o vydání strojopisná; jedinou výjimkou je kaligrafie (EP 146); ani v jediném případě nebylo použito jiné rozmnožovací techniky, než je psací stroj.

Za fyzickým popisem se uvádí dále zkratka z počátečních písmen tzv. copyrightové doložky, o níž už byla řeč. (V některých předlohách tato formulka chybí.) To je ono V.z.d.o.r. (vzniklé z formulky Výslovný zákaz dalšího opisování rukopisu) či A.s.n.d.o. (Autor si nepřeje další opisování) apod., jak o tom hovoří ve svém výkladu Ludvík Vaculík. V několika případech je "dílna" označena slovy "Pro přátele opsal... " nebo podobnou formulací, kterou přebíráme v plném znění. (Viz seznam na konci.) Za vlastním bibliografickým záznamem, který končí údajem o rozsahu, formátu, ilustracích a zkratkou copyrightové formulky, se na novém řádku uvádějí podle potřeby názvy dílčích částí díla, většinou také se stránkovými údaji (v kulaté závorce), někdy také data vzniku jednotlivých částí, pokud se liší od data zveřejnění celého díla. Doplňky k bibliografickému záznamu se pořizovaly obvykle jen tehdy, šlo-li o tituly dosud nepublikované tiskem nebo málo známé. Nebylo však možné rozepsat obsah sborníků, almanachů a sbírek fejetonů. U takových děl jsme se spokojili souhrnnými údaji o počtu příspěvků a autorů uváděnými v anotacích.

Anotacemi, zásadně uváděnými v hranatých závorkách na nové řádce, popis příslušného samizdatového titulu končí. Anotace obsahují co nejstručnější charakteristiku díla (omezující se většinou na údaj o literárním žánru), dále informace o důležitých okolnostech vzniku či zveřejnění díla a případně odkazy na další tituly EP, které s daným dílem souvisejí. Jestliže je dílo dostatečně charakterizováno už podtitulem v bibliografickém záznamu, v anotaci se od charakteristiky upouští.

Do anotací by přirozeně patřily i údaje o tom, v jakých dalších samizdatových vydáních byl daný titul znovu zveřejněn. To nebylo možné, protože ne všechny sbírky ČSDS jsou zatím počítačově zpracovány. Registrovat všechny opisy nebude ovšem možné nikdy.

II.

K bibliografickému záznamu a anotaci původního samizdatového vydání jsou připojeny bibliografické záznamy o vydáních tohoto titulu tiskem, a to v jazyce originálu i v překladech. Tyto údaje jsou vytištěny menším typem písma. Pořadí těchto záznamů vzniklo kombinací hlediska chronologického a jazykového; na prvním místě se vždy uvádí vydání tiskem v jazyce originálu bez ohledu na chronologii.

Bibliografické záznamy titulů z knižní produkce exilových nakladatelství byly převzaty z počítačových záznamů katalogu ČSDS a porovnány se záznamy pořízenými L. Šeflovou. Pokud jde o knižní překlady, byli jsme většinou odkázáni na záznamy poskytnuté L. Šeflovou, protože oddělení překladů knihovny ČSDS je zatím chudě vybaveno. Pokud jde o exilové časopisy, bylo možné excerpovat jen větší revue (Proměny, Rozmluvy, Studie, Svědectví), a i ty jen dosti zběžně. (Jak známo, bibliografie článků v českých a slovenských časopisech v zahraničí se nedělá nikde na světě. )

Z důvodů úspory místa se u bibliografických záznamů titulů vyšlých tiskem neopakuje záhlaví, každý záznam začíná až polem titulu. Latinské slůvko Idem nahrazuje pole titulu a autorské pole v té podobě, jak bylo uvedeno v předcházejícím bibliografickém záznamu. .

Bibliografické záznamy o vydání tiskem jsou bohužel anotovány jen výjimečně; pro literárního historika by bylo zajisté nesmírně cenné, kdyby anotace poskytovaly úplné informace o tom, nakolik tištěná vydání odpovídají původnímu vydání samizdatovému, anebo v jakém jsou vztahu. Předpokládalo by to ovšem shromáždit celý soubor překladových vydání.

U divadelních, televizních a rozhlasových her by bylo bezpochyby namístě uvádět také čas a místo prvního uvedení. I toto dezideratum nutno odsunout až na budoucí definitivní zpracování.

O jedné otázce se musíme zmínit zvlášť, a to o pořadovém čísle titulů v soupisu EP. V žádné knize uvedené v seznamu EP 001 - EP 367 takové číslo není, stejně jako v nich není označení "Edice Petlice" nebo "Petlice". (Jiné samizdatové opisové řady-edice, například Expedice, Česká expedice, každou svou publikaci označují názvem - tedy "Edice Expedice", Česká expedice" - a pořadovým číslem svazku, uděleným danému titulu už před rozepsáním.)

Všechny dosavadní číslované soupisy EP byly sestaveny následně, v ročním nebo i delším odstupu. Proto pořadí v seznamu neodpovídá vždycky přesné chronologii zveřejnění. Jak se při tom postupovalo, o tom může podat zasvěcené svědectví jen Ludvík Vaculík.

Soupis titulů, jež jsou označeny číslem 201-367, byl pořízen s konečnou platností až pro toto zveřejnění a byl upřesněn v telefonických rozhovorech s L. Vaculíkem v únoru 1988.

Pokud jde o překlad materiálu o Edici Petlici pro anglickou verzi Act, upozorňujeme, že se překládají pouze údaje v popisech původního samizdatového vydání a anotace všeho druhu v hranatých závorkách. Bibliografické záznamy publikací vydaných tiskem se nepřekládají.

V. Pn.

Seznam copyrightových formulek použitých v knížkách Edice Petlice:

(V žádné z knih se ale zkratka nepoužívá - pouze celá rozepsaná věta, pozn. AJ)

V.z.d.o.r. Výslovný zákaz dalšího opisování rukopisu

J.d.o.z. Jakékoliv další opisování zakázáno

J.o.r.z. Jakékoliv opisování rukopisu zakázáno

J.z.r.o. Je zakázáno rukopis opisovat

J.z.r.d.o. Je zakázáno rukopis dále opisovat

P.b.s.a.j.z. Přepisy bez souhlasu autora jsou zakázány

O.n.d. Opisování není dovoleno

Rukopis. O.n.d. Rukopis. Opisování není dovoleno

Rukopis. (!) Rukopis. (!)

O.t.r.n.d. Opisování tohoto rukopisu není dovoleno

O.b.s.a.z. Opisování bez souhlasu autora zakázáno

B.s.a.n.o.d. Bez souhlasu autora není opisování dovoleno

D.o.r.z. Další opisování rukopisu zakázáno

P.r.z. Přepisování rukopisu zakázáno

Z.d.o.r. Zákaz dalšího opisování rukopisu

P.z.d.o. Přísný zákaz dalšího opisování

R.s.n.d.o. Rukopis se nesmí dál opisovat

R.s.n.d.r. Rukopis se nesmí dál rozmnožovat

A.s.n.d.o. Autor (ka) si nepřeje další opisování

A.s.n.d.o.r. Autor si nepřeje další opisování rukopisu

A.s.n.d.o.d. Autor si nepřeje další opisování díla

Z.j.d.r.r. Zákaz jakéhokoli dalšího rozmnožování rukopisu

N.r.b.s.a. Neopisujte rukopis bez souhlasu autora

Z.o.r. Zákaz opisování rukopisu

J.p.r.t.o.v t.p.s.n. Jakékoli písemné rozšiřování textů obsažených v této publikaci se nedovoluje