Knihy Ludvíka Vaculíka vydané v zahraničí v letech 1948 - 1978

Knihy Ludvíka Vaculíka vydané v zahraničí v letech 1948 - 1978

(Šeflová, Ludmila. Knihy českých a slovenských autorů vydané v zahraničí v letech 1948-1978 (exil) : bibliografie. 1. vyd. Brno : Doplněk 1993. 313 s.)

Slovo úvodem

Vilém Prečan

Ludmila Šeflová se stala známou širokému okruhu zájemců o českou a slovenskou literaturu doma i v zahraničí záhy poté, kdy v roce 1978 vyšla její první bibliografická příručka "Bibliografie literatury vydané českými a slovenskými autory v zahraničí 1948-1972" jako společné vydání exilového nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem a časopisu Svědectví. Mohla tehdy vyjít jen v malém nákladu; rozmnožena byla pouze xeroxem ve formátu A4 a obsahovala okolo 2600 záznamů. Autorka pak začala uveřejňovat v pravidelné rubrice časopisu Svědectví (počínaje číslem 60 v roce 1980) zčásti současnou, zčásti retrospektivní bibliografii publikací českých a slovenských autorů, jakož i knih o Československu. Stala se v tomto oboru uznávanou autoritou bez konkurence; spoléhalo na ni jako na svého poradce a spolupracovníka také Československé dokumentační středisko nezávislé literatury v Scheinfeldu.

Předkládaná kniha je nezbytná pomůcka nejen pro literární odborníky a knihovníky všude na světě, kde se pracuje s českou a slovenskou knihou. Od podobných publikací, které vyšly v uplynulých několika letech, anebo na kterých se teprve pracuje, se liší šíří záběru: neomezuje se totiž na produkci exilových nakladatelství, nýbrž zaznamenává publikovaná knižní vydání sledovaného okruhu autorů v úplnosti u všech vydavatelů kdekoli na světě a ve všech jazycích; navíc pak zaznamenává díla ze všech oborů humanitních a společenských věd. Je tedy nepostradatelnou pomůckou také pro bohemisty, slovakisty a pro všechny, kdo pracují v některém z oborů československých studií.

Velmi si vážím toho, že Ludmila Šeflová svěřila péči o vydání svého velkého bibliografického díla právě Ústavu pro soudobé dějiny. Každý vydavatel by se jím právem pyšnil: je to bibliografie par excellence, podložená jednak vynikajícími znalostmi teorie i praxe mezinárodní bibliografické práce, jednak obrovským množstvím vynaložené pracovní energie, neúnavnou pílí a vynalézavostí při zjišťování údajů roztroušených po celém světě.

Kniha, již berete do rukou, je však ještě něčím víc než bibliografickou příručkou. Je totiž i závažným příspěvkem k dějinám českého a slovenského politického a kulturního exilu, východiskem pro posouzení jedné stránky jeho činnosti a působení. Kromě toho podává svědectví o počátcích úspěšného pronikání nezávislé české a slovenské literatury do světa v sedmdesátých letech. O to více se lze těšit na pokračování této speciální bibliografie za léta 1979-1989, za poslední dekádu československé politické a kulturní diaspory.

Praha srpen 1993

 

Ludmila Šeflová

Český a slovenský exil má zejména v moderní době bohatou historii: v posledních padesáti letech tři velké vlny politické emigrace v letech 1938 - 1939, 1945 - 1948 a po roce 1968. V exilu se proto ocitlo mnoho spisovatelů, žurnalistů, vědců, umělců a politiků. V podmínkách často velmi těžkých a tvůrčí práci málo příznivých v sobě našli dost sil a nedali se umlčet.

Cílem této bibliografie je nejen usnadnit práci všem, kteří se zabývají českou a slovenskou literaturou a samotným exilem, ale také vydat svědectví o přínosu těchto na čas vyděděných občanů obou našich národů k rozvoji světové kultury.

V co největší úplnosti se proto snaží zaznamenat knižní (nikoli časopisecké) publikace vydané v zahraničí - tj. mimo země někdejšího sovětského bloku - autory, žijícími delší nebo kratší dobu v exilu časově vymezeném lety 1938 a 1989; mezi ně přirozeně počítám i ty, kteří v roce 1938 již v cizině dleli na studiích, v diplomatických službách atp. a v důsledku politických událostí se do vlasti již nevrátili.

Vzhledem k československému politickému vývoji, zvláště po roce 1968, jsem zařadila v zahraničí publikované práce i domácích autorů, kteří v Československu nesměli být vydáváni, byli "na indexu". Vycházela jsem přitom zejména ze seznamu těchto autorů uveřejněných časopisem Listy {1973, III/5-6: Vyřadit!; 1974, IV/3, 4, 5-6, 1975, V/1: Vratislav Prošek a Jiří Žemla: Společenské vědy ve svěráku "konsolidace") a z dalších zpráv z tisku.

Jistým problémem bylo zařazení záznamů o knihách, které vyšly v letech 1968-1970 v Československu, ale byly posléze zakázány a nadále vycházely pouze v zahraničí. Do této kategorie patří i po roce 1948 zakázaná díla, která sice byla koncem 60. let v Československu vydána, ale znovu se za "normalizace" ocitla na seznamu zakázaných, případně díla, která ještě po roce 1968 vyšla "legálně" na Západě, ale v Československu již vyjít nesměla. A tak díky diskontinuitě politického vývoje existuje mnoho variant, co z těchto děl zařadit, a zajisté i sporných názorů o tom, které knihy do této bibliografie patří.

Bibliografie zahrnuje beletrii a odbornou literaturu, neobsahuje ale práce z oborů přírodních věd a medicíny, publikace v časopisech a ve sbornících, různá memoranda, a nepodchycuje překladatelskou činnost, pokud překladatel nepublikoval v exilu žádné vlastní dílo.

Bibliografie je primární pouze zčásti, poměrně velký počet údajů byl získán z jiných, převážně národních bibliografií a z dalších pramenů. Dosáhnout co největší úplnosti je však zvláště u exilové literatury, roztroušené po celém světě, velmi obtížné. Nebylo možné spokojit se s běžnými postupy, ale bylo nutné pátrat v nejrůznějších novinách, časopisech, biografiích a knihách.

Autoři i tituly jsou řazeni abecedně, a to podle abecedy obvyklé v západních jazycích. Protože jedním z cílů mé práce bylo zachytit celou knižní produkci každého autora, jsou jako anonymy uváděna pouze díla bez autora či redaktora a knihy s více než třemi autory. Pseudonymy odkazuji na vlastní jména, pokud mi byla známa. Jestliže se autorovo jméno vyskytuje v několika podobách, odkazuji ke jménu, pod nímž autor publikoval nejčastěji.

Úplnost impresa je různá, v ojedinělých případech dokonce impresum zcela chybí, totiž pokládala-li jsem za vhodné alespoň podchytit, že kniha vůbec vyšla (často jde o překlad). Pokud možno uvádím u překladů pod titulem původní název. Údaj "ilustrováno" užívám v nejširším významu slova. Méně běžné zkratky jsou vysvětleny v seznamu zkratek.

Z materiálu obsaženého v této bibliografii je zřejmé, že jej nebylo možné získat bez pomoci mnoha dalších osob, a je pro mne milou povinností jim na tomto místě upřímně poděkovat. V průběhu práce jsem nacházela stále více pochopení u řady autorů a nakladatelství, a to v takové míře, že není možné vyjmenovat všechny, jimž vděčím za pomoc. Jmenuji alespoň ty, od nichž se mi dostalo pomoci zcela mimořádné. Na prvním místě Sybrenu Sybrandymu, vedoucímu oddělení systematického katalogu univerzitní knihovny v Groningenu, za jeho velké pochopení pro tuto práci. Mé díky za nevšední kolegiální pomoc patří Růženě Rejnkové (Curych), Jozefu Špetkovi (Mnichov) a Vilému Brzorádovi (New York), Václavu Horovi (Dialog, Frankfurt/M.) pak za velkou ochotu zodpovídat mé dotazy a za to, že jsem mohla používat knih jeho knihkupectví k zpracování de visu.

Zpracovat část bibliografie pomocí počítače mi umožnilo oddělení počítačů na filologické fakultě v Groningenu s přispěním Jana Tomského (Stuttgart). Můj manžel měl po celé léta dostatek trpělivosti a ochoty mi pomoci.

Nesnadného úkolu vydání této bibliografie se nejprve ujal s nesmírnou energií a zájmem Pavel Tigrid. Z jeho podnětu se Svědectví ujalo i značné části strojového zpracování sazby, na němž se nejvíce podíleli Marek Skolil a Ivan Vyhnal. Moderní technika však tentokrát poněkud zklamala a původní sazba, připravená ještě v roce 1990, byla nešťastnou náhodou zničena; nezbylo mi pak než celý text počítačově znovu zpracovat. Díky velkému pochopení Viléma Prečana, který se věci ujal v roce 1992, publikace nakonec přece jen vychází, a to dokonce doma ve vlasti. V to jsem při práci na ní nemohla vůbec doufat.

Nepovažuji však svou práci na bibliografii českého a slovenského exilu za uzavřenou. Řadu knih i autorů jsem zatím zařadit nemohla, protože získané údaje se mi dosud nepodařilo dostatečně ověřit, a ráda bych zpracovala také ještě léta 1979-1989. Budu tedy velmi vděčna všem uživatelům a čtenářům za kritické připomínky a nové informace.

Groningen, 21. srpna 1992 Ludmila Šeflová

Univerzitní knihovna, Groningen

 

Seznam:

Vaculík, Ludvík

4054. The axe / [by] Ludvík Vaculík ; transl. form the Czech by Marian Sling.-London : Deutsch, 1973. -223 s.
ISBN 0-233-96455-X
/Sekyra/

4055. The axe / [by] Ludvík Vaculík ; transl. form the Czech by Marian Sling. New York : Harper and Row, 1973.-223 s.
ISBN 0-06-014486-6
/Sekyra/

4056. Das Beil : Roman / [von] Ludvík Vaculík.- Wien [etc.]: Molden, 1971.-224 s.
/Sekyra/

4057. Das Beil : Roman / [von] Ludvík Vaculík. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt : Fischer- Taschenbuch- Verl., 1974. -171 s. - (Fischer-Taschenbücher ; 1438)
ISBN 3-436-01843-0
/Sekyra/

4058. De bijl : roman / [door] Ludvík Vaculík ; vert. door Kees Mercks. - Amsterdam: Meulenhoff, 1978. - 208 s. - (Meulenhoff ed. ; 518)
ISBN 90-290-0547-5
/Sekyra/

4059. Le cavie / Ludvík Vaculík. - Milano : Garzanti, 1974. - 188 s. - (Narratori moderni)
/Morčata/

4060. Les cobayes / [par] Ludvík Vaculík. - Paris : Gallimard, 1974. - 200 s. (Du monde entier)
/Morčata/

4061. The Guinea pigs : a novel / [by] Ludvík Vaculík ; transl. by Káča Poláčková. - New York : Third press, 1973. 167 s.
ISBN 0-89388-060-4
/Morčata/

4062. The Guinea pigs : a novel / [by] Ludvík Vaculík ; transl. by Káča Poláčková. - London : London magazine, 1974.IV, 150 s.
ISBN 0-900626-98-4
/Morčata/

4063. The Guinea pigs / [by] Ludvík Vaculík ; transl. by Káča Poláčková ; introd. by Neal Ascherson. - 3rd pr. - New York : Penguin books, 1975. - XIII, 167 s. (Writers from the other Europe)
ISBN 0-14-004043-9
/Morčata/

4064. Guinese biggetjes : roman / [door] Ludvík Vaculík ; vert. en van een naw. voorzien door Kees Mercks. - Amsterdam : Meulenhoff, 1975. - 167 s.
ISBN 90-290-0159-3
/Morčata/

4065. La hache / [par] Ludvík Vacu]ík ; trad. du tcheque par René Boncharlat avec la collab. d'Ilios Yannakakis. - Paris : Gallimard, 1972. - 218 s. - (Du monde entier)
/Sekyra/

4066. Marsut / Ludvík Vaculík ; suom. Kirsti Siraste. - Helsinki : Tammi, 1977. -196 s. - (Keltainen kirjasto ; 136)
ISBN 951-30-4002-X, 951-30-4003-8
/Morčata/

4067. Marsvin : roman / Ludvík Vaculík ; fra tsjekkisk og med eit etterord ved Milada Blekastad. - Oslo : Samlaget, 1971. - 188 s.
/Morčata/

4068. Marsvinen / Ludvík Vaculík. Stockholm [etc.]: Coeckelberghs, 1976.161 s. - (Roster fraan Tjeckoslovakien ; 4)
ISBN 91-7250-060-3
/Morčata/

4069. Die Meerschweinchen : Roman / [von] Ludvík Vaculík. - Luzern [etc.] : Bucher, 1971. -191 s.
/Morčata/

4070. Morčata / Ludvík Vaculík. - New Haven, Conn. : Yale univ. library, 1970.(Microfilm copy of typescript)

4071. Morčata / Ludvík Vaculík. Toronto : Sixty-eight publishers, 1977. 170 s.
ISBN 0-88781-041-1

4072. Oksa: roman / Ludvík Vaculík. Oslo : Samlaget, 1968. - 223 s.
/Sekyra/

4073. The relations between citizen and power : contribution at the Czechoslovak writer's conference, 1967 / [by] Ludvík Vaculík. - London : Liberal publ. department, 1968. -19 s.

4074. Sekira / Ludvík Vaculík. - Beograd : Rad, 1969. - 147 s.
/Sekyra/

4075. Sekyra / Ludvík Vaculík. - Köln : Index, 1977. -176 s.

938. Hodina naděje : almanach české literatury, 1968 – 1978 / uspoř. Jiří Gruša, Milan Uhde a Ludvík Vaculík. Toronto : Sixty-eight publishers 1978. 444 s. il.
ISBN 0-88781-094-2

939. Stunde namens Hoffnung : Almanach tschechischer Literatur, 1968 – 1978 / hrsg. von Jiří Gruša, Milan Uhde und Ludvík Vaculík ; mit Collagen von Jiří Kolář. Frankfurt am main : Fischer 1978. 377 s. [6] s. il. (Fischer Taschenbücher; 2157)
ISBN 3-596-2157-9
/Hodina naděje/